IUTAM CSTAM Site Map Contact Us
  About AFMC
  History of AFMC
  Founders
  AFMC
  ACFM
  Young Scientist Awards
  Events
  Coming Conference
  Other Links
 
 
Eighth Asian Congress of Fluid Mechanics
 

Date:     December 6- 10, 1999
Venue:    Shenzhen, China
Organizations:
Sponsored by
Asian Fluid Mechanics Committee (AFMC)
Organized Jointly by
Asian Fluid Mechanics Committee (AFMC)
The Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics (CSTAM)
Shenzhen Association for Science and Technology
Supported by

National Nature Science Foundation of China (NSFC)

Asian Fluid Mechanics Committee
Chairman: Prof. R. Narasimha (India)
Vice- Chairmen: Prof. M. Kiya (Japan)
Prof. Erjie Cui (China)
Members: Prof. H. Zhou (China)
Prof. Keun- Shik Chang (Korea)
Prof. Y. T. Chew (Singapore)
Prof. Ir H. Djojodihardjo (Indonesia)
Prof. S. Sivasegaram (Sri Lanka)
Prof. N. W. M. Ko (Hong Kong)
Prof. A. E. Perry (Australia)
Prof. Hiroshi Sato (Japan)
Prof. Fazle Hussain (USA)
Dr. Ebrahim Shirani (Iran)
Dr. T. S. Prahlad (India)
Dr. A. K. M. Sadrul Islam (Bangladesh)
Prof. W. H. Stahl (Saudi Arabia)
Prof. S. Vongvisessomjai (Thailand)

8ACFM Organizing Committee
Chairman: Erjie Cui
Vice- Chairman: Lianhe Li
Secretary: Mao Sun; Lin He
Members: Shitang Dong
Shangping Guo
Dexin He
Yousheng He
Wenrui Hu
Yongnian Huang
Jialing le
Chunxuan Li
Jiachun Li
Qian Li
Shibin Lin
Jisheng Luo
Guoping Miao
Jilan Su
Haosheng Tan
Binggang Tong
Dekui Wang
Chengkang Wu
Yousheng Wu
Hongru Yu
Qingcun Zeng
Hanxin Zhang
Zhaoshun Zhang
Heng Zhou
Jianshi Zhu
Ziqiang Zhu
Fenggan Zhuang
 Proceedings
 
 

Copyright © 2004-06 by Asian Fluid Mechanics Committee. All rights reserved.
This website is best viewed by 1024 x 768 resolution with Internet Explorer 5.0 or above.